Past President

YEARPRESIDENT
1924-1927DR. G. G. VATAWE
1929-1935DR. S. R. SHIRGAONKAR
1935-1945DR. S. R. SHIRGAONKAR
1945-1946DR. P. V. GOKHALE
1946-1950DR. P. D. KHANOLKAR
1950-1953DR. K. V. KELKAR
1953-1955DR. B. B. RASHINGKAR
1955-1956DR. V. N. RANADE
1956-1959DR. P. B. BHADRE
1959-1962DR. L. J. KULKARNI
1962-1964DR. G. G. TEMBE
1964-1966DR. M. D. JADHAV
1966-1969DR. S. R. KITTUR
1969-1971DR. K. S. CHITNIS
1971-1973DR. M. N. GOGATE
1973-1975DR. V. H. VAZE
1975-1976DR. V. S. KARANDE
1976-1977DR. B. B. MULIK
1977-1978DR. S. L. DESAI
1978-1979DR. S. J. KUDALKAR
1979-1980DR. N. K. JIRGE
1980-1981DR. R. S. GULAWANI
1982-1983DR. P. A. GUNE
1983-1984DR. C. D. 
1984-1985DR. V. V. GHOTGE
1985-1986DR. S. M. ATHALE
1986-1987DR. C. R. SHAH
1987-1988DR. D. G. GUNE
1988-1989DR. A. B. KALAVADE
1989-1991DR. D. Y. SULGAONKAR
1991-1992DR. R. G. MIRJE
1992-1993DR. A. P. SASURKAR
1993-1994DR. B. G. JADHAV
1994-1995DR. D. D. WAGAVEKAR
1995-1996DR. SHAKIL MOMIN
1996-1997DR. MRS. BHUPALI PRATIBHA
1997-1998DR. A. G. CHANDELKAR
1998-1999DR. DR. JOSHI RADHIKA
1999-2000DR. V. A. BHOSALE
2000-2001DR. UDDHAV A. PATIL
2001-2002DR. AMBARDEKAR DEEPAK
2002-2003DR. SHIVKUMAR SOLAPURKAR
2003-2004DR. ARUN Y. KULKARNI
2004-2005DR. DEEPAK BABAR
2005-2006DR. AVINASH GOKHALE
2006-2007DR. ARUN KANBARKAR
2007-2008DR. PRATAP JITKAR
2008-2009DR. ROHINI LIMAYE
2009-2010DR. MRS. VIDYUT SHAH
2010-2011DR. SHIRISH PAWAR
2011-2012DR. HANMANT PATIL
2012-2013DR. MOHAN JOSHI
2013-2014DR. JAYANT WATVE
2014-2015DR. ANAND KAMAT
2015-2016DR. P. M. CHOUGULE
2016-2017DR. RAVINDRA SHINDE
2018-2019DR. ASHOK JADHAV
2019-2020DR. SANDIP SALOKHE
2020-2021DR. ABASAHEB M. SHIRKE
2021-2022DR. ASHA JADHAV
2022-2023DR. GEETA PILLAI